Information anmälan

En utvecklingsprocess som sker i Boden är att utvecklingen av den nationella styrningen går mot åldershomogena barngrupper. 

Organisationen och lokalerna på BarnCompaniet är byggda efter vår verksamhetsidé. Våra olika lärmiljöer är åldershomogena och varje höst flyttar barnen till arenan för nästa åldersgrupp. Genom de åldershomogena barngrupperna är det möjligt att designa den pedagogiska miljön och vår verksamhetsorganisation utifrån tillgänglighet, delaktighet, utveckling och progression i barns lärande. Lokalerna och den pedagogiska miljön är utformade och anpassade efter barnens ålder och gruppstorlek avseende m2 storlek, säkerhet och pedagogiskt innehåll. Gruppernas storlek begränsas av vad som är lämpligt för barnen i de olika åldrarna. Enligt skollagen 8 kap 8§ är ett mått på kvalité i förskolan barngruppernas sammansättning och storlek. 

Miljön bidrar till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande när de varje höst byter arena. Tre- till femåringarnas yta är avsevärt större och mycket mer öppen till hela huset i sin utformning, det vill säga med få väggar och med mycket få dörrar jämfört med de yngre barnen. Den åldershomogena lärmiljön gör den säker men också tillgänglig för alla barn. De kan på det sättet vara delaktiga och aktiva utövare i sin miljö.

<– Tillbaka till anmälan